Lippe Journal

Home | Verlag | Zeitung | Unser Team | Jobbörse | Zeitungsarchiv | Mediadaten | Kontakt | Impressum | AGB
Anzeigenleitung
Name Telefon e-Mail
Herr Kunze 0 23 81 / 3 71 63 13 buchhaltung@lippejournal.com

Medienberater
Name Telefon e-Mail
Herr Holz 0 23 81 / 4 89 00 39 kundenberatung@lippejournal.com
Frau Gand 0 23 81 / 3 71 74 26 gand@lippejournal.com

Redaktion
Name Telefon e-Mail
Redaktionsbüro 0 23 81 / 3 71 63 13 redaktion@lippejournal.com

Technik
Name Telefon e-Mail
Herr Kunze 0 23 81 / 37 16 313 dtp@lippejournal.com
Fax 0 23 81 / 37 15 437 dtp@lippejournal.com

Faxanschluss
Faxanschluss Faxnummer  
Fax Büro Hamm 0 23 81 / 3 71 54 37  
  
2009 Copyright Lippe Journal